Telefon
+48 661 664 022
Polub nas!

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego
www.sklep.ozeexpert.pl


§ 1 – Postanowienia wstępne

Sklep internetowy OZEexpert E-shop, dostępny pod adresem internetowym …………….,
prowadzony jest przez OZEexpert Sp. z o.o., z siedzibą w Sławoszewie, 63-220 Kotlin, Sławoszew
51, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Warszawie, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000779272, NIP:
6172215882.Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników ze Sklepu
prowadzonego przez Sprzedawcę, w szczególności składania zamówień na produkty
dostępne w Sklepie, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez
Klientów ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klientów do odstąpienia od umowy oraz
zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do
  Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu, chyba, że niniejszy Regulamin stanowi
  inaczej i określone postanowienie odnosi się wyłącznie do:
  – konsumentów,
  – konsumentów i osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z jej
  działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej
  osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu
  wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie
  przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – na
  podstawie art. 38a Ustawa o prawach Konsumenta – przedsiębiorców.
 2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób
  umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
 3. Regulamin dotyczy usług świadczonych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 2 – Definicje
Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Konsument – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks
  cywilny
  (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1740) osoba fizyczna zawierającą ze Sprzedawcą
  umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej
  działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – OZEexpert sp. z o.o. z siedzibą w Sławoszewie, 63-220 Kotlin, Sławoszew
  51, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez
  Sąd Rejonowy w Warszawie, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000779272, NIP:
  6172215882
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu, posiadający
  pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. Przedsiębiorca – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks
  cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1740) osoba fizyczna, osoba prawna i
  jednostka organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą
  lub zawodową.
 5. Sklep – serwis internetowy tj. zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych
  zarządzanych przez Sprzedawcę, umożliwiający zawieranie Umów sprzedaży,
  dostępny w domenie internetowej prowadzonej przez Sprzedawcę pod adresem
  internetowym WWW.ozeexpert.pl
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach
  zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez
  jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub
  większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy
  włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18
  lipca
  2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 6 lutego 2020 r. Dz.U. z
  2020 r. poz. 344)
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia
  i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze
  Sprzedawcą.
 9. Konto – konto klienta w Sklepie, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta
  oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji – interaktywny formularz, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający
  złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz
  określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – funkcjonalność Sklepu, w której widoczne są wybrane przez Użytkownika
  produkty
  do zakupu, a także ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość
  produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.
 13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy
  Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa odpłatnego nabycia własności Produktu zawierana albo
  zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
  Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o
  świadczenie usług i umowę o dzieło.
 15. Użytkownik – każda osoba korzystająca z Internetu i korzystająca ze Sklepu.
 16. Partner Handlowy – niezależny współpracownik Sprzedawcy, osoba fizyczna,
  jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba prawna, z
  którą Sprzedawca ma podpisaną umowę Partnerską.
 17. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, tekst jednolity:
  Dz.U. z 2020 r. poz. 1740.
 18. Ustawa o prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r., tekst jednolity z
  dnia 28 stycznia 2020 r. Dz. U. z 2020 r., poz. 287. z późn. zmianami.

§ 3 – Kontakt ze Sklepem

 1. Każdy Klient ma możliwość skontaktowania się ze Sprzedawcą przy użyciu zawartych
  poniżej informacji, znajdujących się na stronie internetowej Sklepu:
  a) Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą drogą elektroniczną, telefoniczną,
  pocztą tradycyjną
  b) Adres Sprzedawcy: Sławoszew 51 ; 63-220 Kotlin
  c) Adres e-mail Sprzedawcy : sklep@ozeexpert.pl
  d) Numer telefonu Sprzedawcy: 733 664 022
  e) Numer rachunku bankowego Sprzedawcy SANTANDER BANK POLSKA
  83 1090 1131 0000 0001 4217 1069
 2. f) Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach od 8 do 16,
  od poniedziałku do piątku

§ 4 – Wymagania techniczne i ochrona danych osobowych

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania
  zamówień na Produkty, niezbędne są:
  a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu
  Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari 11, Edge, Internet Explorer od wersji 8,
  b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  c) włączona obsługa Javascript oraz plików cookies
 2. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies. Pliki te zapisywane są przez serwer
  Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia Klienta podczas korzystania przez niego ze
  strony internetowej Sklepu. Ich stosowanie służy umożliwieniu poprawnego działania
  strony internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Użytkownika. Pliki te nie
  niszczą urządzeń Użytkownika, nie powodują zmian w konfiguracji urządzeń ani
  oprogramowaniu zainstalowanym na urządzeniach Użytkownika. Użytkownik może w
  dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, tak by nie akceptowała plików
  cookies lub informowała o ich przesyłaniu. Nieakceptowanie plików cookies może
  jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu. Korzystanie przez
  Użytkownika z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików
  cookies na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika, oznacza wyrażenie zgody
  na zapisywanie powyższych plików na tym komputerze lub innym urządzeniu. Więcej
  informacji w powyższym zakresie znajduje się na stronie internetowej
  www.sklep.ozeexpert.pl w zakładce Polityka prywatności.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie w związku z realizacją
  postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane
  są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce
  prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego . Polityka prywatności
  zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez
  Administratora w Sklepie, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych
  osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie
  stosowania w Sklepie plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze
  Sklepu, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane
  z tym podanie danych osobowych przez Klienta, użytkownika i Partnera handlowego
  jest dobrowolne,
  z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz
  obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

§ 5 – Informacje ogólne

 1. Ze Sklepu może korzystać każda osoba posiadająca pełną zdolność do czynności
  prawnych.
 2. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą
  korzystać ze Sklepu wyłącznie za pośrednictwem osób posiadających stosowne
  umocowanie do reprezentowania i składania wiążących oświadczeń woli w imieniu
  tych podmiotów.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika/Klienta treści o charakterze
  bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub
  uszkodzenia serwisu. Użytkownik/Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od
  jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie
  Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub
  jego elementy techniczne.
 4. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień
  przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po
  założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu (Rejestracja w sklepie)

albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających
realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

 1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają
  podatek VAT).
 2. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt
  oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi), o której Klient
  jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w
  chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze
  obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena
  będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi oraz o innych
  kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach
  Produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji
  promocyjnych. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma wpływu na
  zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub warunków akcji
  promocyjnych.

§ 6 – Rejestracja w sklepie

 1. Rejestracja w Sklepie wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:
  o poprawnego wypełnienia Formularza rejestracji dostępnego na stronie
  internetowej Sklepu i podania danych osobowych,
  o akceptacji Regulaminu,
  o wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym
  do nawiązania, ustalenia treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji
  usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę oraz do realizacji
  Umowy sprzedaży zawartej przez Klienta.
 2. Rejestracja w Sklepie, jak również korzystanie z jego funkcjonalności, są nieodpłatne.
 3. W momencie zarejestrowania, Sklep tworzy konto Klienta będące zbiorem zasobów
  dotyczących Klienta oraz jego działań w ramach Sklepu związanych z zawieranymi
  umowami.
 4. Każdy Klient ma dostęp do swojej historii zamówień.
 5. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w
  Formularzu rejestracji.
 6. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego
  tytułu jakichkolwiek opłat modyfikować dane zawarte na jego Koncie a dotyczące jego
  osoby przy użyciu odpowiedniego formularza znajdującego się na stronie internetowej
  Sklepu, jak również usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do
  Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na
  adresy wskazane w § 3 Regulaminu (Kontakt ze Sklepem).
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne szkody
  wynikające z podania przez Klienta nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych
  danych skutkujących nieprzestrzeganiem warunków niniejszego Regulaminu. Dane
  podawane przez Klienta nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego
  prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.
 8. Klient zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim jakichkolwiek informacji
  umożliwiających korzystanie i logowanie się w Sklepie, w szczególności loginu i hasła
  dostępu.
 9. Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu oraz elementów
  graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu tzw. layout, jest zabronione za
  wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze
  wskazanych przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej
  jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy lub uprawnionych
  podmiotów trzecich.
 10. Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek działań zmierzających
  do odtworzenia Sklepu, w tym w szczególności na stronach internetowych i w
  domenach internetowych powiązanych z Użytkownikiem.

§ 7 – Zasady składania Zamówienia

 1.  Informacje dotyczące Produktów znajdujących się w Sklepie nie stanowią oferty w
  rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do składania ofert (zamówień)
  przez Użytkowników/Klientów.
 2. Klient ma możliwość dokonywania zamówień w Sklepie przez 7 dni w tygodniu i 24
  godziny na dobę z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, w
  szczególności postanowień
  § 13 Regulaminu (Przerwy techniczne). Zamówienia będą realizowane w ciągu 14 dni
  od daty złożenia zamówienia.
 3. Wszystkie sprzedawane Produkty zawierają dokładny opis ich właściwości
  odpowiadający opisowi stosowanemu przez producenta. Opis odpowiada
  właściwościom Produktów sprzedawanych na stronach Sklepu.
 4. Indywidualne ustawienia komputera lub innego urządzenia Klienta mogą powodować
  różnice pomiędzy wizualizacją Produktu na komputerze lub innym urządzeniu Klienta a
  rzeczywistym wyglądem produktu (np. kolor, proporcje itp.). Klientowi, będącemu
  Konsumentem oraz osobie, o której mowa w § 8 ust. 22 Regulaminu, przysługuje z
  tego powodu uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 9
  Regulaminu (Prawo odstąpienia od umowy).
 5. Składanie zamówień:
  o Użytkownicy mają możliwość korzystania ze Sklepu, w tym zawierania Umów
  sprzedaży, zarówno po dokonaniu rejestracji w Sklepie jak i bez rejestracji;
  o W przypadku dokonania rejestracji Użytkownik, w celu złożenia zamówienia
  powinien zalogować się na swoje konto Użytkownika;
  o W przypadku korzystania ze Sklepu, w tym zawarcia Umowy sprzedaży bez
  rejestracji, Użytkownicy mają obowiązek dokonania akceptacji Regulaminu.
  Użytkownik zawierający Umowę sprzedaży bez rejestracji, zobowiązany jest
  wypełnić wszystkie rubryki formularza prawidłowo oraz podać dane niezbędne
  do nawiązania, ustalenia treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji
  Umowy sprzedaży zawartej przez Klienta zgodne ze stanem rzeczywistym;
  o W celu złożenia zamówienia Użytkownik wybiera Produkty będące
  przedmiotem zamówienia, umieszcza w Koszyku wybrany przez siebie Produkt,
  który zamierza nabyć. Podczas wyboru Produktów Użytkownik może dowolnie
  zarządzać zawartością Koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych
  Produktów lub usuwanie ich z Koszyka;
  o Po ostatecznym wyborze Produktów przeznaczonych do zakupu, Użytkownik
  zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania
  zamówień w Sklepie. Formularz składania zamówienia może być złożony z
  formularzy składowych, służących do określenia:
   sposobu dostawy Produktu (w przypadku wybrania dostawy za
  pośrednictwem firmy kurierskiej, Poczty Polskiej lub innego operatora
  pocztowego Użytkownik może dodatkowo wpisać swój numer telefonu
  do kontaktu z kurierem),
   adresu dostawy,
   sposobu dokonania płatności za Produkt;
  o Użytkownik potwierdza złożenie zamówienia klikając przycisk „zamawiam i
  potwierdzam obowiązek zapłaty;
  o Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną
  przez Użytkownika Sprzedawcy;
  o Potwierdzenie otrzymania zamówienia zostanie automatycznie wysłane na
  adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazanej w Formularzu rejestracji

lub w przypadku złożenia zamówienia bez rejestracji, w Formularzu
zamówienia. Potwierdzenie otrzymania zamówienia nie stanowi przyjęcia
zamówienia do realizacji;
o Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej
Użytkownika wysłana zostanie wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia
zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty). W przypadku stwierdzenia przez
Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo w ciągu 2 dni
roboczych, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Użytkownika przesyłając w
tym zakresie wiadomość na wskazany przez niego adres e-mail (maksymalnie
do 48 godzin).
o Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Użytkownikowi przez Sprzedawcę
informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji;
o W przypadku braku dostępności zamówionego Produktu lub braku możliwości
realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od
producenta lub dostawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na
realizację zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o
zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-
mail lub przekaże informację drogą telefoniczną, w przypadku wskazania
telefonu do kontaktu w Formularzu Rejestracji lub w przypadku, gdy zakup
dokonywany jest bez rejestracji, w Formularzu zamówienia;
o Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach
indywidualnie zamówionych przez Klienta z powodu przejściowej niemożności
jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Klienta spełnić świadczenie
zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą
cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.

§ 8 – Oferowane metody płatności oraz dostawy

 1. Zapłata za zakupiony Produkt może zostać dokonana przed odbiorem przedmiotu
  zamówienia (zaliczka) – przelewem bankowym lub za pośrednictwem jednego z
  systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez
  Sprzedawcę. Realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sprzedawcę
  potwierdzenia zaksięgowania należności na jego rachunku bankowym lub poprawnego
  wykonania płatności przez Klienta za pośrednictwem jednego z systemów płatności
  elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Sprzedawcę przez podmiot
  realizujący te płatności. Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia Klient i Sprzedawca za
  obustronna zgodą odstąpią od realizacji transakcji – zaliczka podlega zwrotowi na
  wskazane konto. W razie realizacji zakupu zaliczka podlega dalszemu rozliczeniu.
 2. Użytkownik dokonuje zakupu Produktu zgodnie z ceną oraz wysokością kosztów
  dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy
  uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Użytkownika.
 3. Brak otrzymania płatności na rachunek bankowy lub za pośrednictwem jednego z
  systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez
  Sprzedawcę w terminie 14
  dni od dnia potwierdzenia zamówienia, spowoduje anulowanie zamówienia o czym
  Użytkownik zostanie powiadomiony na adres e-mail wskazany w Formularzu rejestracji
  lub, w przypadku gdy zakup dokonywany jest bez rejestracji, w Formularzu
  zamówienia.
 4. Wszystkie Produkty sprzedawane na stronach Sklepu są nowe. Sprzedawca ma
  obowiązek dostarczenia Produktu wolnego od wad.
 5. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności w postaci przelewu bankowego,
  Klient będzie realizował płatność na następujący rachunek bankowy Sprzedawcy
  prowadzony SANTANDER BANK POLSKA o numerze 83 1090 1131 0000 0001 4217
  1069
 6. W ramach Sklepu, Sprzedawca dostarczy zamówione przez Klienta Produkty pod
  adres wskazany przez Klienta w Formularzu rejestracji lub w przypadku zmiany adresu
  dostawy, jak również w przypadku dokonywania zakupu bez rejestracji, w Formularzu
  zamówienia.
 7. Sprzedawca dostarczy Produkt Klientowi w sposób wskazany przez Klienta, w
  Formularzu zamówienia, spośród metod dostaw znajdujących się na stronie
  internetowej Sklepu w dniu składania zamówienia.
 8. Koszty dostawy zależą od wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia Produktów,
  od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są każdorazowo przy wyborze
  sposobu dostawy Produktu przez Użytkownika, przed jak i po złożeniu zamówienia.
 9. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany
  przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 11
  niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta w Formularzu zamówienia.
 10. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy
  jest najdłuższy podany termin. W przypadku zamówienia Produktów o różnych
  terminach dostawy, Klient, będący Konsumentem, ma możliwość żądania dostarczenia
  Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu
  całego zamówienia.
 11. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności
  elektroniczne, początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia
  otrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia zaksięgowania należności na jego
  rachunku bankowym lub poprawnego wykonania płatności przez Klienta za
  pośrednictwem jednego z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w
  danym momencie przez Sprzedawcę przez podmiot realizujący te płatności.
 12. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie
  gotowy do odbioru przez Klienta w terminie nie dłuższym niż 14 dni. O gotowości
  Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę
  poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania
  Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 13. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru,
  terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.
 14. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się od dnia
  otrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia zaksięgowania należności na jego
  rachunku bankowym lub poprawnego wykonania płatności przez Klienta za
  pośrednictwem jednego z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w
  danym momencie przez Sprzedawcę przez podmiot realizujący te płatności.
 15. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 16. Uprasza się aby przy odbiorze przesyłki Klient będący Konsumentem sprawdził, czy
  zewnętrzne opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. Uszkodzenie przesyłki,
  w tym naruszenie plomby (taśmy) stanowi przesłankę odmowy jej przyjęcia od kuriera.
  W takiej sytuacji uprasza się, aby Klient w miarę możliwości niezwłocznie skontaktował
  się ze Sprzedawcą. Powyższe w żaden sposób nie ogranicza praw Klienta będącego
  Konsumentem a wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 17. Uprasza się aby przy odbiorze przesyłki Klient sprawdził, czy zewnętrzne opakowanie
  nie uległo uszkodzeniu w transporcie. Uszkodzenie przesyłki, w tym naruszenie
  plomby (taśmy) stanowi przesłankę odmowy jej przyjęcia od kuriera. W takiej sytuacji
  uprasza się, aby Klient w miarę możliwości niezwłocznie skontaktował się ze
  Sprzedawcą. Powyższe w żaden sposób nie ogranicza praw Konsumenta
  wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 18. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta
  nie będącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz
  niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w
  takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie
  Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za
  opóźnienie w przewozie przesyłki.
 19. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie
  będący Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty

przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek
lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych
do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

 1. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem lub
  osobą fizyczną
  o której mowa w ust. 22 niniejszego paragrafu, bez względu na jej podstawę prawną,
  jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za
  wszelkie
  roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu
  Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do 1000 zł. Sprzedawca ponosi
  odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem tylko za typowe
  szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z
  tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem.
 2. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie Produktu z przyczyn leżących po
  stronie Klienta, np. wskutek wskazania nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej
  sytuacji Sprzedawca umożliwi Klientowi w miarę możliwości odbiór Produktu ze
  wskazanego miejsca np. siedziby Sprzedawcy, chyba że strony uzgodnią inny sposób
  przekazania Klientowi Produktu.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości kosztów dostawy, w
  szczególności
  w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące
  dostawy. Postanowienie to nie dotyczy Klienta będącego Konsumentem, ani zamówień
  już realizowanych.
 4. W przypadku Umów do których stosuje się postanowienia Regulaminu zawartych od
  dnia 1 stycznia 2021 r., prawa przysługujące Konsumentom, na zasadach opisanych w
  niniejszym paragrafie, stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej Umowę
  bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy
  wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego
  w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej,
  udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o
  Działalności Gospodarczej – na podstawie art. 385(5) – Kodeks Cywilny.

§ 9 – Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy [pobierz formularz]

 1. Klientowi będącemu Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą
  przy wykorzystaniu Sklepu, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży bez
  podania jakichkolwiek przyczyn oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o
  których mowa w ust. 7 lit. b i lit. f oraz ust. 8 niniejszego paragrafu, w terminie 14 dni
  kalendarzowych od dnia odbioru zakupionego Produktu.
 2. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno,
  partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej
  rzeczy, partii lub części.
 3. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas
  oznaczony, termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z
  rzeczy.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o
  odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy
  wystarczające jest wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego
  terminu. Oświadczenie dostępne jest w formie pliku do pobrania na stronie:……………-
  formularz odstąpienia id umowy
 5. Konsument może wysłać oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 za pomocą poczty
  tradycyjnej, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na
  adres e-mail Sprzedawcy
  na dane kontaktowe Sprzedawcy, które zostały określone w § 3 Regulaminu.
  Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr

1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o
prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

 1. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną,
  Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres
  e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 2. Skutki odstąpienia od Umowy:
  o W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się
  za niezawartą.
  o W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi
  niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania
  oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane
  przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem
  dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu
  dostarczenia Produktu innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia
  oferowany przez Sprzedawcę.
  o Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod
  płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba
  że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się
  wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  o Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania
  Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w
  zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  o Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w
  niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym
  poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie
  zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
  o Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu
  Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w
  zwykłym trybie odesłany pocztą.
  o Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z
  korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia
  charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 3. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w
  zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie
  się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 4. W przypadku Umów, do których mają zastosowania postanowienia Regulaminu
  zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r., konsumenckie prawo do odstąpienia od tych
  Umów, na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie, stosuje się również do osoby
  fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą,
  gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru
  zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią
  działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej
  Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – na podstawie art. 38a Ustawa o
  prawach Konsumenta.

§ 9 a – Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy

 1. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w § 9
  Regulaminu nie przysługuje Konsumentowi oraz osobie o której mowa w § 9 ust. 9
  Regulaminu, w przypadkach o których mowa w art. 38 ustawy o prawach konsumenta,
  a w szczególności w odniesieniu do Umowy:
  a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana
  według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych
  potrzeb,
  b. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad
  którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem
  terminu do odstąpienia od Umowy,

c. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na
swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§ 10 – Gwarancja

 1. Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez
  Sprzedawcę jako producenta Produktu. W przypadku, gdy na Produkt została
  udzielona gwarancja, informacja o niej będzie zawarta przy opisie Produktu w Sklepie.
  Treść gwarancji znajduje się na stronie internetowej Sprzedawcy pod adresem
  ………………………. Sprzedawca dołączy też kartę gwarancyjną do sprzedanego
  Produktu.
 2. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami
  zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Dodatkowe informacje dot. gwarancji na
  poszczególne Produkty, znajdują się na podstronach Sklepu prowadzących do
  poszczególnych Produktów. W celu uzyskania bliższych informacji dotyczących
  gwarancji Użytkownik może skontaktować się ze Sprzedawcą pod nr telefonu
  …………………lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: ………………….
 3. W przypadku Produktu, na który została udzielona gwarancja, Klient może reklamować
  produkt posiadający wady: korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej
  gwarancji. W przypadku chęci skorzystania z uprawnień wynikających z gwarancji,
  Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą z wykorzystaniem formularza
  dostępnego na stronie internetowej: ………………………………………………….

§ 11 – Reklamacja

 1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 2. Niezależnie od ustawowego prawa odstąpienia od umowy, w każdym przypadku
  Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta będącego Konsumentem, jeżeli
  sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu Klient będący
  Konsumentem, ma prawo do złożenia reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące
  rękojmi w kodeksie cywilnym.
 4. Reklamacje mogą być składane osobiście w siedzibie Sprzedającego, pisemnie na
  adres korespondencyjny Sprzedającego: Sławoszew 51 ; 63-220 Kotlin lub pocztą
  elektroniczną na adres: adres do ustalenia
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym
  datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w
  związku z wadą Produktu.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, jednak nie
  później niż w terminie 14 dni i powiadomi go o uwzględnieniu lub odrzuceniu reklamacji
  oraz dalszym sposobie postępowania. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca
  nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego, uważa się, że Sprzedawca żądanie
  Klienta uznał za uzasadnione.
 7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany odesłać do
  Sprzedawcy na jego koszt wadliwy Produktu. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub
  sposób jego zamontowania dostarczenie przez Klienta byłoby utrudnione, Klient
  obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym się znajduje.
 8. W przypadku gdy składana przez Klienta reklamacja zostanie rozpatrzona na korzyść
  Klienta, Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo
  niezwłocznie wady usunie i odeśle go na własny koszt. W przypadku braku możliwości
  wymiany Produktu, usunięcia wady Produktu lub obniżenia jego ceny Sprzedawca
  zwróci należność niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni.
 9. Produktu odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres:
  OZEexpert Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sławoszew 51 ; 63-220 Kotlin
 10. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu
  rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
 11. W przypadku Umów do których stosuje się postanowienia Regulaminu zawartych od
  dnia 1 stycznia 2021 r., prawa przysługujące konsumentom, na zasadach opisanych w
  niniejszym paragrafie, stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej Umowę
  bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy
  wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego
  w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej,
  udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o
  Działalności Gospodarczej – na podstawie art. 556(4), art. 556(5) oraz art. 576(5) –
  Kodeks Cywilny.

§ 12 – Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z
  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz
  zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach
  internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji
  społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
  Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami
  internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt
  kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny:
  Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między
  innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego
  rozwiązywania sporów konsumenckich.
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z
  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu
  konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
  Inspekcji Handlowej (t.j. dnia 16 września 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1706)), z
  wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  Więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/;
  b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora
  Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji
  Handlowej (t.j. z dnia 16 września 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1706)), z wnioskiem o
  wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu
  między Konsumentem a Sprzedawcą.
  c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między
  nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego)
  rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy
  ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów
  Polskich).
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma
  internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i
  przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi
  interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla
  konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu
  dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży
  lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod
  adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).
 5. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, której przedmiotem
  jest Sprzedaż, na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
 6. Wszelkie spory wynikające ze Sprzedaży – zawartej na warunkach określonych w
  Regulaminie będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby
  Sprzedawcy, za wyjątkiem spraw w których stroną sporów będzie Konsument.
  Wówczas właściwym będzie Sąd powszechny zgodnie z zasadami ogólnymi kodeksu
  postępowania cywilnego.

§ 13 – Przerwy techniczne

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w
  funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób
  trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych
  jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem
  funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia
  wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały
  jak najkrócej.

§ 14 – Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się udostępniać nieprzerwanie informację o planowanej
  zmianie Regulaminu w ciągu 14 dni przez planowaną zmianą na stronie internetowej
  Sklepu. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie
  nowego Regulaminu
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
  powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu
  cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach
  konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych
 4. Jeśli którekolwiek postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem,
  nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami
  prawa, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne
  lub niewykonalne zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie
  postanowienia Regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal
  wiążące i wykonalne.
 5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 11.09.2023 r.